Ahnentafel

Freda Charlson Kingdom is in Roksolanakh

 

Pedigree / Stammbaum/ Ahnentafel


Ithan Hwke Iz Moskovskoy Metely Main Stream Iz Moskovskoy Metely Kalaska Aussie Idol Kalaska Aleski of Voyage
Kalaska Grand Event
Chudnaya DollY Iz Moskovskoy Meteli Belyi Volk Lucas
Eva Iz Moskovskoy Meteli
Emmanuel Iz Moskovskoy Metely Belyi Volk Easter Wind Sonata Arcitca Uhlvedin of Dimi
Blue Moon of Benji Virta Valo
Bairak Azskas Pozemka Angel Ayona Dallas
Biskazi Moroshka

Radost Zhizni my Lady in White

Dorian Spring Born to Live Siberia Vanderbilts on Dorian Spring Cabakas Yacker of McCoy
Vanderbilts I'm No Angel
Dorian Spring Zhaklin Vanderbilts Way Cool
Angel Ayona Lusiena
Radost Zhizni Dolce Vita Dobry Molodets Iz Moskovskoy Metely Vanderbilts Way Cool
Yukka-san Iz Moskovskoy Meteli
Belyi Volk Beatrice Belyi Volk Bonifaciy
Belyi Volk Yasna Christina

 

 


Datenschutzerklärung